Privacyverklaring

A. Blonk Administraties behandelt persoonsgegevens die door haar worden verwerkt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. A. Blonk Administraties draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk, veilig en in overeenstemming met de toepasselijke (privacy)wetgeving worden behandeld.

A. Blonk Administraties streeft er naar om de privacy van haar cliënten, bezoekers en personeel zo goed mogelijk te waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen, gebruik en het verstrekken van uw gegevens, of het voeren van een vertrouwelijk gesprek.

Hieronder leest u op welke manier we de correcte verwerking van persoonsgegevens in onze organisatie hebben geborgd.

Waarvoor verwerkt A. Blonk Administraties uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door A. Blonk Administraties verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 2. Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
 3. Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen;
 4. Om u te informeren over nieuwe diensten en activiteiten van A. Blonk administraties;
 5. Het afhandelen van informatieaanvragen;
 6. Het verbeteren van de website en de dienstverlening van A. Blonk Administraties;
 7. Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie-en bewaarplicht;
 8. Om eventuele klachten correct te behandelen.

Op grond waarvan mag A. Blonk Administraties deze persoonsgegevens verwerken?

A. Blonk Administraties mag uw persoonsgegevens verwerken omdat:

 • u hiervoor toestemming hebt gegeven;
 • dit nodig is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 • dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of;
 • dit nodig is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van A. Blonk Administraties of van een derde.

Gerechtvaardigde belangen van A. Blonk Administraties kunnen zijn:

 • Beveiliging van de gebouwen en eigendommen van A. Blonk Administraties;
 • Beveiliging en beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur aan derde(n). Bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van de gastenwifi;
 • Controle op de logging van informatiesystemen. Bijvoorbeeld het internetverkeer;
 • Kwaliteits- en trainingsdoeleinden;
 • Interne audits om de kwaliteit van de zorg te verbeteren;
 • Wetenschappelijk (of historisch) onderzoek.

U kunt zich verzetten tegen verwerking op grond van gerechtvaardigd belang door middel van het recht van bezwaar. Meer informatie over het recht van bezwaar vindt u verderop in deze Privacyverklaring.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

A. Blonk Administraties heeft een aantal organisaties ingeschakeld die werkzaamheden voor A. Blonk Administraties verrichten. Zo maakt A. Blonk Administraties gebruik van een tweetal salaris verwerkingsbureaus die de salarissen verzorgen voor diverse cliënten en een accountantskantoor die pensioenberekeningen maakt voor diverse cliënten. Voor al deze organisaties gelden dezelfde eisen en uitgangspunten zoals in deze Privacyverklaring zijn vastgelegd.

Is het noodzakelijk om persoonsgegevens aan A. Blonk Administraties te verstrekken?

Wanneer wij om persoonsgegevens vragen dan hanteert A. Blonk Administraties als uitgangspunt dat niet meer persoonsgegevens worden gevraagd dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden. Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met A. Blonk Administraties te sluiten. Indien u geen persoonsgegevens wenst te verstrekken, dan kunt u geen gebruik maken van onze zorgverlening en/of diensten.

Geeft A. Blonk Administraties gegevens door aan het buitenland?

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Er vindt geen verwerking plaats van uw persoonsgegevens buiten de EER.

Maakt A. Blonk Administraties gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering?

Nee, A. Blonk Administraties maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

A. Blonk Administraties bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is op grond van geldende wet- en regelgeving. In artikel 52 ARW is bepaald dat administratieplichtigen aan de eisen die in dat artikel zijn neergelegd moeten voldoen. Een administratieplichtige kan zowel een natuurlijk persoon als een (bedrijfs)organisatie zijn. De administratieplichtige organisatie moet alle gegevensdragers (zowel analoog als digitaal) waarop gegevens zijn vastgelegd die voor de belastingdienst van belang zijn, bewaren. Dit meestal gedurende een periode van zeven jaar (fiscale bewaarplicht). Ook zijn er bepaalde gegevens die tien jaar bewaard moeten worden. Particulieren zijn niet wettelijk verplicht hun administratieve gegevens (zoals bankafschriften en loonstrookjes) te bewaren. Maar de Belastingdienst mag tot vijf jaar terug belasting navorderen. Daarom worden ook de persoonsgegevens en financiële gegevens van particulieren gedurende een periode van zeven bewaard.

Zie ook: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/administratie/administratie_opzetten/hoe_lang_moet_u_uw_administratie_bewaren 

Hoe beveiligt A. Blonk Administraties uw persoonsgegevens?

A. Blonk Administraties heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als vertrouwelijke informatie. Personen die namens A. Blonk Administraties toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

A. Blonk Administraties verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van de organisaties die in haar opdracht gegevens verwerken en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de door A. Blonk Administraties verwerkte persoonsgegevens?

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. Hierna lichten wij deze kort toe.

Inzagerecht
U heeft het recht de door A. Blonk Administraties verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht
U heeft het recht uw gegevens te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Recht op beperking
U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat A. Blonk Administraties de verwerking van uw gegevens tijdelijk ‘bevriest’. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

 • In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 • Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst;
 • Indien A. Blonk Administraties de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak;
 • In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

  Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u aan A. Blonk Administraties verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor ‘papieren’ verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere organisatie.
Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de organisatie waaraan u de gegevens wilt laten doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Intrekken van toestemming

Indien wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming dan heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken.

Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de rechten

Het uitoefenen van de rechten is voor u in principe kosteloos behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.

Termijnen

We doen ons uiterste best om uw vragen/verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/ of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie

A. Blonk Administraties kan bij alle vragen / verzoeken om nader bewijs van uw identiteit vragen. Dit doet A. Blonk Administraties om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde partij worden verstrekt of dat ten onrechte wijzigingen worden aangebracht in de persoonsgegevens.

Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat A. Blonk Administraties aan een verzoek geen gehoor kan geven, bijvoorbeeld als uw gegevens zijn of worden verwerkt op grond van een wettelijke verplichting.

A. Blonk Administraties zal ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mocht A. Blonk Administraties aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan wordt dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar gemaakt. U kunt zich vervolgens in dat geval tot de rechter wenden.
Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor (direct) marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Heeft A. Blonk Administraties een Functionaris Gegevensbescherming?

A. Blonk Administraties heeft geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld.

Heeft u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door A. Blonk Administraties?

Als u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door A. Blonk Administraties dan stellen we het op prijs om dat zo spoedig mogelijk van u te vernemen. We doen dan ons uiterste best om deze klacht op te lossen. Als u er met ons niet uit komt dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijziging van de Privacyverklaring

A. Blonk Administraties kan deze Privacyverklaring wijzigen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de website van A. Blonk Administraties. A. Blonk Administraties adviseert u daarom regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen voor een update.

Heeft u vragen?

U kunt natuurlijk ook altijd aan A. Blonk Administraties vragen stellen over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Hoe neemt u contact met A. Blonk Administraties op?

Voor vragen over deze Privacyverklaring en/of de verwerking van uw persoonsgegevens door A. Blonk Administraties kunt u contact opnemen met:

A. Blonk Administraties
Molenweg 6
3227 AR Oudenhoorn

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 21 mei 2018.